Mantra of Avalokiteshvara

Om mani padme hum x4
Namo Ratna Trayaya
Namo Arya Jnana
Sagara Vairochana
Byuhara Jara Tathagataya
Arahate
Samyaksam Buddhaya
Namo Sarwa Tathagate
Bhyay Arhata Bhyah
Samyaksam Buddhe Bhyah
Namo Arya Avalokite
Shoraya Bodhisattvaya
Maha Sattvaya
Maha Karunikaya
Tadyata
Om Dara Dara
Diri Diri
Duru Duru
Itte We
Itte Chale Chale
Purachale Purachale
Kusume Kusuma
Wa Re
Ili Milli
Chiti Jvalam
Apanaye Shoha
Source: Musixmatch
Ryan's ads go here